Valley City State University

Valley City, North Dakota